CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 xã Tân Kỳ
16/03/2022 09:02:36

Ủy ban nhân dân xã Tân Kỳ xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước do UBND xã góp phần nâng cao chỉ số CCHC của xã.

Tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc phát hiện, phản ánh kịp thời những tập thể và cá nhân thực hiện tốt và chưa tốt trong công tác cải cách hành chính.

2. Yêu cầu

Thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo thiết thực, đạt hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

Phổ biến, tuyên truyền đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng bộ phận, đáp ứng kịp thời việc nắm bắt tình hình, thông tin của cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân về công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Tuyên truyền CCHC phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới của Chính phủ, của Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh, của huyện Tứ Kỳ và của xã Tân Kỳ.

Khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; kết hợp với các phương tiện truyền thông với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

Tuyên truyền những nội dung cơ bản của các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Trong đó tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật mới được ban hành và các quy định hiện hành liên quan đến giải quyết các vấn đề nổi cộm, phức tạp, trọng tâm trong thực tiễn công tác quản lý nhà ở từng thời điểm; Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của xã về công tác CCHC.

Tuyên truyền, phố biến sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã. Vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tô chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham gia giám sát việc thực hiện cải cách hành chính.

Tuyên truyền thực hiện đầy đủ, đúng qui định về theo dõi thi hành pháp luật; trong đó chú trọng thực hiện xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản QPPL; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã năm 2021; Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền về cải cách tổ chức bộ máy, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng trong công tác tinh giản biên chế; tuyên truyền, công khai công tác đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Tuyên truyền kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC hàng năm của huyện: kết quả CCHC của các xã, thị trấn; kết quả khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đối với các cơ quan hành chính nhà nước.

Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, lao động, thương bính và xã hội, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo v.v...

Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC cũng như phản ánh những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của cơ quan nhà nước và trong thực thi công vụ của cán bộ công chức, viên chức.

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Tuyên truyền bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp huyện đến cấp xã được UBND tỉnh chuẩn hóa và công bố.

Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền việc xây dựng chính quyền điện tử; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống một cửa hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên mức độ 4 nhằm chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Cung cấp địa chỉ, số điện thoại “Đường dây nóng” về CCHC; thông tin, hướng dẫn, truy cập về thủ tục hành chính qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được thực hiện trực tiếp, qua số điện thoại đường dây nóng và trên hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị: http://nguoidan.chinhphu.vn http://doanhnghiep.chinhphu.vn.

2. Hình thức

a. Tuyên truyển thông qua các cuộc họp, hội nghị

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về CCHC trong nội bộ cơ quan nhằm quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước trong thực hiện CCHC tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thông qua các cuộc họp của cơ quan.

b. Công khai TTHC, thời gian giải quyết, quy trình giải quyết, người giải quyết các hồ sơ hành chính cho tổ chức và công dân bằng các hình thức phù hợp.

Niêm yết công khai quy trình giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã.

Biên tập trang thông tin điện tử của xã đăng tải tin bài, văn bản chỉ đạo của UBND xã, đăng tải quy trình thực hiện các TTHC, công khai giải quyết TTHC tại UBND xã.

Thường xuyên, kịp thời cập nhật các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung niêm yết công khai trên bảng niêm yết của cơ quan để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin. Việc niêm yết phải dầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định.

c. Xây dựng tin bài về CCHC

Đài truyền thanh xã xây dựng các tin bài về công tác CCHC với các hình thức sinh động , phong phú để thu hút đông đảo tổ chức, công dân theo dõi. Tuyên truyền kết hợp thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến CCHC; biểu dương các điển hình, phê phán mặt chưa tốt, đồng thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị, sáng kiến của các tổ chức và cá nhân đóng góp với nhà nước về CCHC.

Thu thập các tin bài về CCHC gửi tới trưởng, phó thôn kết hợp cùng tuyên truyền tại các cuộc họp của thôn.

d. Mời các tổ chức đoàn thể phối hợp tham gia tuyên truyền CCHC lồng ghép với các nội dung chuyên ngành của khối đoàn thể.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở kế hoạch này các ngành Đoàn thể cần quán triệt phối hợp tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đến tận người dân. Ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận trực thuộc, cán bộ, công chức thực hiện như sau:

1. Công chức Văn phòng Đảng ủy – Nội vụ

Tham mưu giúp UBND xã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này, là đầu mối phối hợp giữa các ngành, tổ chức chính trị, xã hội liên quan trong thực hiện hình thức tuyên truyền, đảm bảo tính hệ thống của thông tin tuyên truyền. Theo dõi tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền kịp thời đề xuất báo cáo UBND xã để có biện pháp điều chỉnh nội dung, hình thức tuyên truyền thích hợp.

2. Công chức Văn phòng UBND xã

Kịp thời cập nhật những quy định, TTHC mới hoặc được sửa đổi, bổ sung để cung cấp cho các bộ phận.

Tổ chức niêm yết, đồng thời hướng dẫn các bộ phận công khai TTHC, quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và những nơi làm việc tiếp xúc với tổ chức và công dân.

3. Công chức Tư pháp - hộ tịch (phụ trách chung)

Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

4. Công chức Văn hóa - xã hội

Hướng dẫn, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, các bộ phận, đài truyền thanh xã trong việc thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, chương trình tổng thể CCHC nhà nước. Lồng ghép nội dung CCHC trong các chương trình thông tin cổ động, tuyên truyền trên địa bàn xã.

5. Đài truyền thanh xã

Xây dựng các chuyên mục về CCHC, kịp thời đưa tin, tình hình CCHC trên địa bàn xã, nêu bật được những gương điển hình trong thực hiện công tác CCHC. Đồng thời phê phán những tổ chức, các nhân thực hiện không tốt, mang tính hình thức đối phó, những biểu hiện tiêu cực trong giải quyết TTHC.

Tăng cường thời lượng đưa tin, bài về công tác CCHC, tập trung vào việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

6. Lãnh đạo UBND xã

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với tổ chức, cá nhân trong quá trình thực thi pháp luật của đơn vị, cán bộ, công chức nói chung và trong công tác giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân nói riêng.

Trên đây là kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã Tân Kỳ, đề nghị các ngành đoàn thể, các bộ phận, cán bộ, công chức nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1028
Trước & đúng hạn: 1026
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:12/08/2022 15:59:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 18
Tháng này: 1,315
Tất cả: 101,287