CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
09/01/2023 09:03:49

Xác định việc rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, then chốt và là một trong những khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính – đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tứ Kỳ lần tứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025. UBND huyện đã thường xuyên chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện quy định, yêu cầu về nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; trong công tác phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo thẩm quyền. Việc tổ chức tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa huyện, UBND các xã, thị trấn được thực hiện theo đúng quy định của TTHC đã được công bố, công khai, minh bạch góp phần giảm bớt chi phí của người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết TTHC. Hồ sơ thủ tục hành chính của công dân sau khi tiếp nhận được luân chuyển, giải quyết kịp thời, đúng quy định; tổ chức, công dân đều hài lòng về thái độ phục vụ, thời gian, hiệu quả giải quyết khi nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, huyện nhà tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và trong công tác phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo thẩm quyền. Thực hiện tốt công tác truyền thông về kiểm soát TTHC. Niêm yết công khai, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính tại Bộ phận một cửa, các cơ quan chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn. Công khai, minh bạch TTHC; thực hiện và phối hợp rà soát, đơn giản hóa TTHC, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các TTHC cho phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục duy trì ứng dụng công nghệ thông tin và việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình giải quyết công việc. Thực hiện công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã trên Cổng thông tin điện tử huyện.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.3%
Số hồ sơ xử lý: 311
Trước & đúng hạn: 309
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.7%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/03/2023 17:42:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 9
Hôm nay: 35
Tháng này: 4,534
Tất cả: 107,329